Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.iTester.CZ (dále jen "iTester"). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem iTester.CZ sdružením Kašpárek-Šudoma. (zastoupeným Jiřík Kašpárkem – dále jen "Poskytovatel“) straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "Objednatelem") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlovy o dílo, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v Českém jazyce.

I. Cenové podmínky

Ceny. Seznam služeb a ceník zobrazovaný na www.iTester.Cz je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen "Ceník"). Ceník obsahuje prodejní cenu (nejsme plátci DPH. iTester si vyhrazuje právo změny cen v Ceníku. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách.

II. Platební a dodací podmínky

Za poskytované služby náleží Poskytovateli odměna dle Ceníku služeb platného ke dni doručení objednávky Objednatele. Odměna je splatná na základě proforma faktury, kterou vystaví Poskytovatel a doručí Objednateli elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v zázemí Objednateli (sekce kontakt). Po uhrazení proforma faktury doručí Poskytovatel originál faktury na adresu Objednatele. Úhradu může Objednatel provést bankovním převodem, vkladem na účet Poskytovatel.

Pokud je Objednatel novým uživatelem Serveru – tj. v případě první uskutečněné objednávky služeb nebo pokud Objednatel neuhradil poslední fakturu ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn vyžadovat zálohu ve výši 100% před započetím plnění objednané služby. V ostatních případech je faktura splatná do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, pokud není dohodnuto jinak.

Zadavateli nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Úrok z prodlení za úhradu faktury po datu splatnosti činí 0,1% z dlužné částky denně.

iTester vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh zprovoznění služby. Standardní termín zprovoznění je do 2 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. Nedodržení termínu zprovoznění , dává zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu info@itester.cz.

III. Záruční podmínky a reklamace

iTester poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného softwaru a služeb záruku funkčnosti po celou dobu trvání licence. Další podrobnosti o záručních podmínkách jsou uvedeny v licenčních smlouvách o používání systému iTester.CZ, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a smlouvy o dílo uzavřené na dálku.

Objednatel je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu ze zaplacené odměny v případě, že Poskytovatel neposkytne objednané služby v odpovídající kvalitě a rozsahu a ve stanoveném termínu, maximálně však ve výši 100% z celkové odměny (v žádném případě nehradí Poskytovatel Objednateli případný ušlý zisk).

Reklamace se uplatňuje písemně nebo elektornicky na adresu Poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů.

IV. Storno podmínky - odstoupení od smlouvy o dílo

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že iTester nedodrží dohodnuté expediční lhůty, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce III. termín dodání, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky před dodáním. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodání, resp. před okamžikem, kdy je systém předán a zprovozněn objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

V. Copyright

Veškerý obsah Serveru včetně jeho částí je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv šíření obsahu Serveru je zakázáno (vyjma zhotovení záložních kopií částí obsahu a to pouze pro vlastní potřebu). Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru.

VI. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky mohou být Poskytovatelem průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro Objednatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby Serveru.

Poskytování služeb Serveru se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou jinak v příslušné smlouvě.

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, má příslušná smlouva přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.3.2007